Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Marketing Dept per 1 juni 2024

Marketing Dept maakt onderdeel uit van Simplify Group BV (KvK 88247023).

Artikel 1. Definities

Marketing Dept: de opdrachtnemer (hierna: Marketing Dept).

Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft aan Marketing Dept.

Overeenkomst: de afspraken die tussen Opdrachtgever en Marketing Dept zijn gemaakt over het verrichten van werkzaamheden door Marketing Dept voor Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Marketing Dept en Opdrachtgever ten aanzien van door Opdrachtgever aan Marketing Dept opgedragen of op te dragen werkzaamheden, waaronder ook een door Marketing Dept aan Opdrachtgever gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden.

2.2 Eventuele voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet toepassing, tenzij daarover tussen partijen andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

Artikel 3. Het tot stand komen van een Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst met Marketing Dept komt tot stand op het moment dat Marketing Dept de door Opdrachtgever getekende offerte of opdrachtbevestiging retour heeft ontvangen of op het moment dat Opdrachtgever op een andere schriftelijke wijze haar aanvaarding kenbaar maakt.

Artikel 4. Algemene verplichtingen van Marketing Dept

4.1 Marketing Dept verricht haar diensten naar beste weten en kunnen en staat Opdrachtgever onafhankelijk in een vertrouwenspositie ter zijde.

4.2 Marketing Dept houdt Opdrachtgever periodiek op de hoogte van de uitvoering van de opdracht en de voortgang daarin. Verder informeert Marketing Dept Opdrachtgever over eventuele veranderingen over de financiële aspecten van de opdracht en over eventuele overeenkomsten die Marketing Dept ter vervulling van de opdracht met derden heeft gesloten.

4.3 Marketing Dept houdt van de opdracht een dossier bij. Als Opdrachtgever dit verzoekt, zal Marketing Dept documenten die zij van Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden heeft ontvangen aan Opdrachtgever retourneren.

Artikel 5. Verplichtingen van Opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever brengt Marketing Dept op de hoogte van alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is en stelt documenten en gegevens, die Marketing Dept naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Marketing Dept ter beschikking.

5.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Marketing Dept ter beschikking gestelde documenten en gegevens, ook als deze van derden afkomstig zijn.

Artikel 6. Geheimhouding

6.1 Marketing Dept en Opdrachtgever mogen de informatie die hen door de andere partij ter beschikking is gesteld niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen.

6.2 Tenzij daartoe door Marketing Dept voorafgaande schriftelijk toestemming is verleend, maakt Opdrachtgever de inhoud van alle al dan niet schriftelijke uitingen van Marketing Dept, die niet zijn opgesteld of gedaan met het doel derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar. Opdrachtgever zorgt er ook voor dat derden niet van deze inhoud kennis kunnen nemen.

6.3 Marketing Dept en Opdrachtgever leggen hun verplichtingen op grond van dit artikel op aan door hen ingeschakelde derden.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

7.1 Marketing Dept behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

7.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in artikel 7.1 beschreven producten, een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 8. Financiële bepalingen

8.1 In de Overeenkomst staat de financiële vergoeding voor de werkzaamheden door Marketing Dept.

8.2 Marketing Dept brengt haar financiële vergoeding, indien van toepassing vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, per maand aan Opdrachtgever in rekening, tenzij Opdrachtgever en Marketing Dept hierover andere afspraken hebben gemaakt. Marketing Dept brengt over alle door Opdrachtgever aan Marketing Dept verschuldigde bedragen omzetbelasting in rekening. Tenzij anders overeengekomen, factureert Marketing Dept ook maandelijks de gemaakte reis- en verblijfkosten.

8.3 Marketing Dept behoudt zich het recht voor om, in geval van een met Opdrachtgever afgesloten Overeenkomst in abonnementsvorm, jaarlijks de financiële vergoeding te verhogen met het voor dat jaar van toepassing zijnde indexcijfer. Ook behoudt Marketing Dept zich het recht voor om op basis van ontwikkelingen in de markt, stijgende kosten of anderszins haar financiële vergoeding aan te passen. Marketing Dept verplicht zich om Opdrachtgever vooraf hierover te informeren, uiterlijk één maand voordat genoemde wijzigingen van kracht worden.

8.4 Opdrachtgever betaalt de kosten op declaratie van Marketing Dept binnen veertien dagen na de factuurdatum.

8.5 Verricht Opdrachtgever de verschuldigde betaling niet binnen de overeengekomen termijn en is de vertraging niet het gevolg van een aan Marketing Dept toe te rekenen omstandigheid, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en kan Marketing Dept aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijke rentepercentage met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.

8.6 Alle door Marketing Dept in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten om tot voldoening van haar declaratie te komen, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

8.7 Als de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Marketing Dept hiertoe aanleiding geeft, kan Marketing Dept van Opdrachtgever verlangen, dat deze direct overgaat tot vooruitbetaling of (aanvullende) zekerheid stelt in een door Marketing Dept te bepalen vorm. Als Opdrachtgever nalaat vooruit te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, kan Marketing Dept, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk opschorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Marketing Dept uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

8.8 Wanneer Opdrachtgever na opdrachtverlening de opdracht annuleert, brengt Marketing Dept 30% van het geoffreerde bedrag in rekening. Als Marketing Dept al met de werkzaamheden is gestart ten tijde van de annulering door Opdrachtgever, worden de al gemaakte kosten in rekening gebracht en verhoogd met 30% van het resterende offertebedrag.

Artikel 9. Reclames

9.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen dertig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek, als Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek niet eerder kon ontdekken, aan Marketing Dept kenbaar te worden gemaakt. Reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

9.3 Bij een terecht uitgebrachte reclame heeft Marketing Dept de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte financiële vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van de door Opdrachtgever al betaalde financiële vergoeding.

Artikel 10. Leveringstermijn

10.1 Marketing Dept voert, voor zover van toepassing, de opdracht uit volgens het overeengekomen tijdschema. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan wel als dit uit de aard van de opdracht voortvloeit, betreffen de termijnen in het overeengekomen tijdschema geen fatale termijnen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Marketing Dept is richting Opdrachtgever aansprakelijk:

  • als er sprake is van een toerekenbare tekortkoming én
  • Opdrachtgever Marketing Dept schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij Marketing Dept heeft gesommeerd om de tekortkoming, waarvoor zij aansprakelijk is, binnen een redelijke termijn te herstellen of de uit die tekortkoming voortvloeiende schade te beperken of op te heffen én
  • Marketing Dept aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.


11.2 Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van Marketing Dept, is Marketing Dept voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van de financiële vergoeding voor de betreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, dan wel in geval van een eenmalige opdracht, tot een maximum van het bedrag van de financiële vergoeding voor de betreffende opdracht. In alle gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Marketing Dept afgesloten beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Marketing Dept beperkt tot het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico.

11.3 Opdrachtgever vrijwaart Marketing Dept voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Marketing Dept onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Artikel 12. Opzegging

12.1 Zowel Opdrachtgever als Marketing Dept is bevoegd de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één maand te beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Opzegging moet schriftelijk gebeuren.

12.2 Als de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Marketing Dept recht op schadevergoeding vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken omzetverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Marketing Dept zijn toe te rekenen. Ook is Opdrachtgever dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

12.3 Als de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Marketing Dept, zal Marketing Dept in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

12.4 Als de overdracht van de werkzaamheden voor Marketing Dept extra kosten met zich meebrengt, is Opdrachtgever verplicht deze aan Marketing Dept te betalen met inachtneming van hetgeen is gesteld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

12.5 Als Marketing Dept haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Marketing Dept alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Als nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan Marketing Dept de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 13. Vervaltermijn

13.1 Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook richting Marketing Dept, in verband met het verrichten van werkzaamheden door Marketing Dept, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 14. Wijziging Algemene Voorwaarden

14.1 Marketing Dept is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Marketing Dept gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden richting Opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Marketing Dept te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In dat geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de Overeenkomst is beëindigd.

Artikel 15. Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Alle geschillen, over een Overeenkomst of de uitvoering van een Overeenkomst tussen Marketing Dept en Opdrachtgever, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Marketing Dept is gevestigd. Marketing Dept heeft het recht een geschil, in afwijking van het voorgaande, voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd.

15.2 Op een Overeenkomst tussen Marketing Dept en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.